Věrnostní akciový program – čísla a prognózy

[gtranslate]

Věrnostní akciový program – přinášíme nejdůležitější čísla a prognózy.

ČTĚTE POZORNĚ CELÝ ČLÁNEK!

Omlouváme se za dlouhý článek, ale pro správné rozhodnutí potřebujete maximum informací. Dnes předkládáme velkou dávku čísel a informací. Je potřeba současně tato čísla vysvětlit. Čtěte pozorně až do konce!

Jsou čísla nejdůležitější?

Čísla samozřejmě hraji svoji roli ve vašem rozhodování. Čísla si necháváme na jeden z posledních článku našeho miniseriálu. Mohli jsme čísla předložit a také vysvětlit hned na začátku, ale nemělo by to smysl. 

Níže uvedená čísla (hospodářský výsledek za roky 2010 a 2011) na první pohled vypadají velmi špatně (ztráta), ale první pohled neznamená nic. Musíte vše posuzovat komplexně a zejména posuzovat aktuální situaci, tedy s ohledem na to co, je vybudováno. Kdo umí počítat a kdo má představivost o dalším vývoji, tak si udělá okamžitě obrázek, jak bude vypadat situace v (blízké) budoucnosti. Z takového pohledu je náš úpis akcií mnohem atraktivnější, než se doposud zdálo.

Co musíte brát v úvahu

Čtěte, prosím, pozorně celý článek až do konce. Nevytrhávejte ze souvislostí jednotlivé části. Jedna bez druhé nemá smysl. Je to dlouhý článek, ale důležitý a proto čtěte pozorně!

Vedeme podvojné (ne podvodné 🙂 ) účetnictví. V něm, přesně podle zákona. Účtujeme odpisy, zohledňujeme tzv. časové rozlišení… V hospodářských výsledcích se také zobrazují (u historických údajů) odpisy. Odpisy korespondují s investovanou částkou, protože (laicky řečeno) pokud hodně investujete, tak máte také vysoké odpisy. Odpisy se v hospodářském výsledku projevují jako mínus.

Zároveň část investic se projevila jako ztráta, protože jsou to položky do 40.000 korun, které se při pořízení dají rovnou do nákladů. Jde o části vybavení, části zařízení, materiál při budování a v součtu to jsou milionové položky, které jsou přímo v nákladech roku 2010 a roku 2011.

Vysvětlivky k níže uvedeným pojmům, tak jak jsou použity dále v textu. Vše je zjednodušeně řečeno, aby to bylo pochopitelné i laikům.

Rozdíly podvojného účetnictví proti daňové evidenci (dříve jednoduchému účetnictví)
Pro zjednodušení (a lepší pochopení pro zájemce bez znalosti podvojného účetnictví) lze zhruba úvést to, že v daňové evidenci účtujete všechny příchozí a odchozí platby, tak jak jdou bez ohledu k jakému období se vztahují. Vždy řešíte skutečnou příchozí a odchozí platbu. V podvojném účetnictví řešíte daňové doklady a to bez ohledu na to, zda přišla nebo nepřišla platba a zároveň vždy musíte příjem nebo výdaj časově rozlišit. To znamená, že příjmy (a výdaje) spadající do jednoho kalendářního roku musíte zohlednit ve výnosech (a nákladech) příslušného roku. Stejně tak tedy, pokud máte platbu (nebo doklad a je jedno zda na příjem nebo výdaj), která přechází z jednoho roku do druhého, tak musíte rozpočítat poměrnou část na každý příslušný rok. Přesně toto se děje například u domén, kdy zákazník zaplatí v průběhu kalendářního roku doménu na celý rok (na dalších 12 kalendářních měsíců). Část výnosu dáte do výnosů v jednom roce a část musíte dát do příštího roku (a to i tehdy, když přijde jen jedna platba hned na počátku).

Co to je časové rozlišení?
Nutnost časového rozlišení vyplývá ze zásady nezávislosti účetních období, které vyžaduje, aby v každém účetním období byly jen ty náklady a výnosy, které s tímto obdobím časově a věcně souvisejí (podle tzv. aktuálního principu). (zdroj: http://www.az-data.cz/slovnik/casove-rozliseni ) . Z toho tedy vyplývá například situace taková, že zákazník zaplatí 1.7. platbu na celý rok (12 měsíců) a tak v tržbách* (v pohybech na bankovním účtě) se objeví celá částka, ale ve výnosech** daného roku (z něhož se počítá zisk a ztráta) se objeví jen polovina a druhá polovina (připadají na další rok) se projeví ve výnosech** až příští rok. Z toho pohledu ztráta startující a rostoucí a investující firmy je v prvních rocích podobným způsobem “navýšena” ačkoliv hotovost (respektive příjmy – tržbami na účtu) rostou. Část se však projeví v daňovém přiznání až další rok. 

Co to jsou odpisy?
Odpisy jsou účetním promítnutím amortizace dlouhodobého majetku do nákladů. Jde tedy o peněžní vyjádření snížení hodnoty aktiva během účetního období. Narozdíl od opravných položek jde o trvalé (nevratné) snížení hodnoty majetku v účetnictví. (zdroj: http://www.az-data.cz/slovnik/odpisy ). Zjednodušeně řečeno to znamená, že pokud nakoupíte hodnotnější majetek (nad 40 tisíc korun), tak ho musíte (většinou) zaplatit celý dopředu dodavateli, ale do nákladů (ze kterých se počítá zisk a ztráta na konci roku) se dává jen poměrná část (podle druhu majetku jsou stanovené tzv. odpisové skupiny) a do nákladů si můžete dát jen část, ačkoliv jste zaplatil vše předem. Hodnotnější majetek se takto odepisuje 3-50 let podle skupiny do které patří. 

Tržby v konkrétním roce
Za tržby v našem případě je považována suma všech částek, které nám přijdou na náš bankovní účet jako platby od zákazníků za naše služby v určitém období nebo v určitém kalendářním roce. Můžete se setkat s pojmem příjmy nebo obrat.

*Výnosy v konkrétním roce
Výnosy jsou stanoveny zákonem a zjednodušeně řečeno jde o příjmy na bankovní účet plus příjmy z minulých období spadající do daného roku (podle časového rozlišení – viz. výše) mínus příjmy nespadající do daného roku (podle časového rozlišení – viz. výše).

**Zisk / -Ztráta
Výnosy patřící do daného roku mínus náklady (mzdy, reklama, elektřina konektivita, apod.) patřící do daného roku mínus odpisy.

***Provozní zisk
V našem případě za provozní zisk považujeme čisté tržby společnosti za určité období minus náklady vynaložené na prodané služby a jiné provozní náklady (elektřiny, mzdy, konektivita, reklama…). Tento provozní zisk nezahrnuje příjmy nebo výdaje z jiných aktivit (investování = například nákupy nových serverů, které potřebujeme na další období).

Další vysvětlení níže.

Hospodářské výsledky (v tisících Kč)

Rok 2010

Tržby: 273 *

Výnosy (po započtení časového rozlišení): 249 **

Zisk / -Ztráta (po započtení odpisů a časového rozlišení): -3.461 ***

Celá účetní závěrka, která obsahuje odpisy a časové rozlišení, je ke stažení zde.

Poznámky:

 • začali jsme na podzim 2010 bez jediného zákazníka. Přitom jsme od počátku měli vše připravené na plný provoz (vývoj, správu serverů, podporu).
 • ztráta je způsobena výstavbou, investicemi, odpisy, dlouhými přípravami automatizace

Rok 2011

Tržby: 13.290 *

Výnosy (po započtení časového rozlišení): 8.307 **

Zisk / -Ztráta (po započtení odpisů a časového rozlišení): -10.353 ***

Celá účetní závěrka, která obsahuje odpisy a časové rozlišení, je ke stažení zde. Daňové přiznání zde.

Poznámky:

 • růst příjmů byl nastartován zejména v druhé polovině roku a tím část příjmů* přechází do výnosů** jako časové rozlišení do roku 2012
 • odpisy byly 2.468
 • do provozního zisku**** jsme se dostali v říjnu 2011, do té doby jsme byli neustále provozně v mínusu, protože jsme měli méně zákazníků (a tím příjmů*), než bylo potřeba pro placení všech měsíčních nákladů
 • dokončili jsme zásadní investice do budování datacentra, provedli jsme upgrade sítě na 10 Gbps
 • do nákladů a tím do ztráty jsou započteny všechny jednorázové nákladové položky (pořízení kompletního vybavení kanceláři, nábytku, skladu, síťové rozvody, optická síť v datacentru)

Rok 2012 – první polovina roku

Tomuto roku se budeme věnovat důkladněji. Zde uvidíme progresivní růst a již snížené investice, protože prakticky všechno společnost již má pořízené a nyní kupuje pouze servery a disková pole.

Tržby za období 01-06/2012: 13.918 *

 • z toho příjmy za registrace a prodloužení doménových jmen (produkty, kde nemáme žádnou nebo jen minimální marži): 5.422
 • z toho příjmy z prodeje služeb (webhostingu, VPS a dedikovaných serverů, kde máme – zjednodušeně řečeno – 100% marži): 8.496

Rozebereme si naše měsíční příjmy a výdaje. Z toho uvidíme v jakých sumách se pohybujeme v posledním půlroce.

Průměrné měsíční příjmy za 1. polovinu roku 2012: 2.320

 • z toho příjmy za registrace a prodloužení doménových jmen (produkty, kde nemáme žádnou nebo jen minimální marži): 904
 • z toho příjmy z prodeje služeb (webhostingu, VPS a dedikovaných serverů, kde máme – zjednodušeně řečeno – 100% marži): 1.416 (pro výpočet provozního zisku počítáme jen s touto hodnotou)

Průměrné měsíční náklady za 1. polovinu roku 2012: 950

 • z toho mzdy: 440
 • z toho náklady na propagaci: 114
 • z toho náklady na konektivitu a optické trasy: 143
 • z toho náklady na elektrickou energii: 125
 • z toho jiné náklady na provoz datacentra: 25
 • z toho jiné provozní náklady: 23
 • z toho jiné náklady: 45
 • mimořádné náklady (nákup cen do soutěží, včetně osobního auta): 35
 • nejsou zde zahrnuty nákupy HW (serverů a diskových polí)
 • nejsou zde zahrnuty náklady za nákup domén

Průměrný provozní zisk za měsíc: 466 ****

Provozní výsledek hospodaření za 1. polovinu roku 2012: 2.796 ****

Poznámky:

 • za první polovinu letošního roku máme tržby ze služeb větší než za celý rok 2011
 • provozní výsledek hospodaření nezahrnuje odpisy a časové rozlišení a nákupy hardwaru (serverů a diskových polí)
 • pro informaci dodáváme, že pokud bychom například měli současné servery, disková pole, routery a další IT vybavení na leasing, tak bychom platili splátky cca 375 tisíc měsíčně. Dosahovali bychom tedy zisku kolem 91 tisíc čistého zisku měsíčně (samozřejmě je potřeba zohlednit časové rozlišení prodaných služeb). Šli jsme však cestou, že jsme do společnosti investovali prostředky jako základní kapitál a tak se nesplácejí a nevracejí a neúročí. Z tohoto důvodu je náš zisk vyšší a je v prvních letech jen ovlivněn odpisy a časovým rozlišením.

Prognózy

Zkusíme naplánovat náš výhled a plány na další období.

Letošní celoroční výhled může být poměrně přesný, protože máme polovinu roku za sebou a můžeme poměrně přesně odhadnout druhou polovinu roku. Nejsou tam započítány nové služby, protože zatím nevíme, jaký o ně bude zájem.

Výhled na další roky (2013 a 2014) počítá primárně s růstem v České republice a částečně i s růstem na Slovensku. Chceme spustit nové služby a zároveň chceme naše služby nabídnout i v jiných jazykových mutacích. Tím bychom měli naše plány splnit. 

Další roky skutečně již odhadovat nebudeme.

Rok 2012 – celoroční výhled

Tržby: 32.000 *

Provozní Zisk / -Ztráta: 5.000 ****

Zisk / -Ztráta (po započtení odpisů a časového rozlišení): 500 ***

Poznámky:

 • jedná se o reálný odhad, vycházíme z dosavadní progrese růstu
 • odhad je bez započtení nových služeb (WEDOS Disk a další), jejichž prodej zatím nedokážeme kvalifikovaně odhadnout
 • předpokládaný provozní výsledek hospodaření nezahrnuje odpisy a časové rozlišení
 • případný kladný hospodářský výsledek bude sloužit k úhradě ztrát z předchozích let
 • v druhé polovině roku počítáme s nákupem další UPS a dále s 2 comarketingovými kampaněmi a proto provozní zisk odpovídá přímo úměrně násobku současného stavu za první pololetí
 • předpokládané odpisy budou cca 4.500

Rok 2013 – celoroční výhled

Tržby: > 65.000 *

Provozní Zisk / -Ztráta: > 19.000 ****

Zisk / -Ztráta (po započtení odpisů a časového rozlišení): 5.000 ***

Poznámky:

 • jedná se o reálný odhad, vycházíme z dosavadní progrese růstu
 • částečně jde i o započtení nových služeb (WEDOS Disk a další), jejichž prodej zatím nedokážeme kvalifikovaně odhadnout, ale máme určitou představu jak bychom se chtěli pohybovat
 • předpokládaný provozní výsledek hospodaření nezahrnuje odpisy a časové rozlišení

Rok 2014 – to už asi věštíme z křišťálové koule 

Tržby: > 100.000

Provozní Zisk / -Ztráta: > 40.000 ****

Zisk / -Ztráta (po započtení odpisů a časového rozlišení): 20.000 ***

Poznámky:

 • jedná se o reálný odhad, vycházíme z dosavadní progrese růstu
 • částečně jde i o započtení nových služeb (WEDOS Disk a další), jejichž prodej zatím nedokážeme kvalifikovaně odhadnout, ale máme určitou představu jak bychom se chtěli pohybovat
 • předpokládaný provozní výsledek hospodaření nezahrnuje odpisy a časové rozlišení

Další roky si jen můžeme představit…

Nebudeme dále věštit z křišťálové koule. To necháme jiným. Podle nás máme našlápnuto správným směrem.

Růst na dvojnásobek tržeb (což dosáhneme brzo)

Neustále zdůrazňujeme, jak se projeví na příjmech a zisku náš růst. Musíme si nyní ukázat konkrétní výpočet, který vychází z reálných čísel.

Předpokládáme, že naše tržby porostou a zhruba za 10-12 měsíců jej zdvojnásobíme (ve srovnání se stávajícím stavem). Může to však být dříve. Pokud bychom spustili některé nové služby, tak bychom to mohli dosáhnout například za 6-8 měsíců.

Co to pro nás bude znamenat v nákladech? Co to pro nás bude znamenat v příjmech? Jak se to projeví na zisku? Pro lepší výpočet a abychom ponechali rezervu (že takový růst nedocílíme), tak budeme počítat jen s 80% růstem tržeb.

Budeme muset pořídit nové servery. Ty se však zaplatí po cca roce provozu nebo z úpisu akcií nebo z provozního zisku nebo jiným způsobem financování. Předpokládaná investice do nákupu hardwaru je, pro takový růst, cca cca 7 milionů korun. Pokud (jako příklad) vezmeme, že by se jednalo o leasing, tak bychom spláceli 3 roky měsíčně cca 3% hodnoty (210 tisíc korun).

Měsíčně nám narostou náklady na elektrickou energii o cca 75%, protože nebude dvojnásobně narůstat počet serverů (nenarůstají zálohovací servery, routery, switche) a o tolik se nenavýší režie (klimatizace a UPS) v přepočtu na jednotku. Náklady na elektrickou energii se zvýší maximálně o 100 tisíc korun měsíčně.

Budeme muset přijmout cca 2 nové pracovníky pro zákaznickou podporu, kdy jeden bude bude sloužit celý den a druhý v podvečerních hodinách, abychom posílili podporu v době největšího náporu. pravděpodobně přijmeme administrativní sílu, která nám pomůže řešit obchodní a administrativní záležitosti, protože doposud nikoho takového nemáme. Ponecháme i rezervu na jakékoliv další mzdové náklady (navýšení u stávajících nebo na dalšího nového pracovníka). Náklady na mzdy se zvýší o cca 125 tisíc korun měsíčně. Díky plné automatizaci více nepotřebujeme.

Ostatní náklady (reklama) a další režie se zvednou řádově o 150 tisíc měsíčně (s velkou rezervou). Další náklady se nijak zásadně lišit nebudou (nájmy nemáme, úvěry nesplácíme, konektivita je 10 Gbps) a tak půjde o maximálně 60 tisíc korun měsíčně.

Provozní náklady tedy ze současného průměru 960 tisíc měsíčně narostou na cca 1,385 milionu měsíčně (bez zohlednění nákupu serveru, protože s tím by to bylo cca 1,595 milionu korun měsíčně).

Provozní příjmy z našich služeb, ze kterých máme marži (tj. bez domén), se budou pohybovat (při použití 80% nárůstu) na úrovni 2.500 měsíčně.

Provozní zisk se bude pohybovat na úrovni cca 1,115 milionu měsíčně (nebo 0,905 milionu v případě započtení nákladů na pořízení serverů), což znamená 13,38 milionu korun zisku ročně, respektive 10,86 milionů v případě započtení nákladů na pořízení serverů, což odpovídá cca i odpisům). První tři roky by šlo tedy uvažovat o nižší hodnotě zisku a po třech letech (po ukončení leasingu) by naopak zisk byl v té vyšší hodnotě.

Aktuálně máme u služeb (s marží) provozní ziskovost (bez nákupu serverů) na úrovni cca 35%, při růstu o 80% se vylepší na více než 45%. Po započtení nákupu serverů (a tím i částečně odpisů) se sníží tak o cca 15-20% (každých 5-6 let počítáme s výměnou serverů). Reálně tedy (po odepsání investic při založení a budování) se naše ziskovost nyní pohybuje na úrovni 15-20%, při navýšení tržeb o 80% se budeme pohybovat na úrovni kolem 25-30% a při ještě vyšších tržbách to bude mírně přes 30% z obratu. S vyšším objemem prodaných služeb ziskovost ještě mírně poroste, protože spolu s růstem obratu nerostou přímo úměrně další náklady (mzdy, konektvita, reklama…).

Sami si můžete “dosadit” další čísla pro situaci, kdy vyrosteme ještě víc… Závěr? Musíme růst!

Vysvětlení ztrát 

Ve ztrátě jsme na první pohled hodně. Částečně to je kvůli časovému rozlišení (v podvojném účetnictví), ale především kvůli velkým investicím. Investice odpisujete (tudíž účetně se projeví jako mínus v hospodářském výsledku). Pokud hodně investujete, tak hodně odpisujete a tím máte hospodářský výsledek více mínusový. Musíte brát v úvahu co je investice (má nějakou hodnotu a bude přinášet příjmy do budoucna) a co je prodělek (co jste “projedl”). K tomu musíte také brát současný vývoj, výhled do budoucna. Také samozřejmě rozhoduje to, zda jdete dále do mínusu nebo ne. Taky má význam to, zda investice splácíte (úvěrem nebo leasingem) nebo ne… Je toho hodně…

V roce 2011 jsme také nakoupili hodně vybavení a materiálu (apod.), který se neodepisuje a projevil přímo v nákladech a tím je celková ztráta navýšena.

U nás je podstatné:

 • projedli jsme toho málo, v provozním mínusu jsme byli poměrně krátkou dobu (cca rok) a to jen díky tomu, že jsme na počátku preferovali kvalitu služeb (třeba NONSTOP podporu) před momentálním finančním plusem
 • investovali jsme hodně a taky nám tato investice (do datacentra a do kvalitního zázemí a do kvalitního vybavení a do plné automatizace) bude přinášet příjmy do budoucna
 • nemáme žádné leasingy a úvěry, nemáme žádné splátky
 • nemáme žádné nájmy
 • nenakoupili jsme žádné zbytečnosti, nemáme ve společnosti nic zbytečného (jako luxusní auta), ale všechny prostředky byly efektivně investované
 • výhled do budoucna je příznivý a v kombinaci s naším dynamickým růstem je více než příznivý

Vysvětlení příjmů

Co je podstatné pro naše příjmy? Máme dvě skupiny příjmů. První část příjmů pramení z nákupu domén, kde je prodáváme s nulovou nebo minimální marží. Tato první skupina slouží pro nalákání nových klientů pro placené hostingové služby. Druhou skupinou je prodej našich služeb, kde dosahujeme 100% marže, protože se jedná o naše služby. Tato druhá skupina je ta, kterou musíme a chceme rozvíjet. 

Dále v našich výhledech nemáme započítané žádné položky, které se týkají rozvoje do jiných oblastí. Může se jednat například o působení na trhu virtuálních operátorů nebo například vybudování dalšího vlastního datacentra. Tím bychom získali další příjmy. Zatím je nemáme a tak je nikde nezohledňujeme.

Co je podstatné ještě vědět?

Účetní závěrku budeme od příštího roku ověřovat prostřednictvím auditora. Bude to tedy nejlepší způsob, jak garantovat, že naše účetnictví je v pořádku a nikde nejsou žádní “kostlivci” nebo něco, co by nemělo být v pořádku. S auditorem jsme spolupracovali již nyní, když jsme připravovali náš veřejný úpis.

Co je důležité za další čísla?

 • Neplatíme nájmy, neplatíme žádné leasingy a úvěry. Zásadní konkurenční výhoda.
 • Máme vlastní moderní datacentrum, které je naplněné z cca 8% své kapacity. Zásadní konkurenční výhoda. Můžeme výrazně růst bez dalších investic.
 • Máme konektivitu (10Gbps), která je využita z cca 10-12%. Není problém ji kdykoliv navýšit. Máme síť, včetně routerů postavenou na plnou rychlost 10Gbps. Zásadní konkurenční výhoda.

Za celou dobu jsme nakoupili HW za více než 12 milionů korun.

Počty zákazníků jsou důležité, ale méně než výše uvedená čísla získaná z účetnictví. V současné době:

 • máme zaregistrováno téměř 100.000 kontaktů, z nich část odebírá naše novinky
 • jako registrátor provozujeme více než 80.000 domén, přičemž každý den máme několik stovek dalších
 • webhosting u nás má více než 20.000 (aktivních a) platících klientů, přičemž mnoho z nich má příplatkové služby Neomezeného počtu aliasů a verzi NoLImit Extra, čímž to ekonomicky znamená, že máme o desítky procent vyšší příjmy, než ze samotného počtu výše uvedených aktivních webhostingů. Na placeném webhostingu je provozováno aktivně více než 30 tisíc domén.
 • máme prodáno přes 4.000 našich modulárních VPS, což znamená o něco vyšší počet aktivních (a prodaných) modulů VPS. 
 • máme prodáno přes 30 dedikovaných serverů, přičemž zvažujeme, jak dál s touto službou a nerozvíjíme ji

Přesná čísla budeme reportovat našim akcionářům. Nyní vezměte v úvahu určité zaokrouhlení v řádu desítek procent. Pokud však uvádíme, že máme některých služeb “více, než”, tak to znamená, že jsme tuto hranici překročili a pohybujeme se nad ní (i o desítky procent).

Co když nebudeme mít žádný růst…

Ani toho se nebojíme. V současné době máme tolik zákazníků, že pokud by nám jejich počet nerostl, tak jsme schopni se úspěšně uživit. Je to zřejmé z výše uvedených čísel. Potom si můžete “škrtnout” náklady na reklamu, náklady na investice (nebylo by potřeba kupovat nový hardware) a razantně snížit mzdové náklady (nebude potřeba dělat vývoj) a dostane překvapivě krásná čísla. Leasingy nemáme. Úvěry nemáme. Nájmy nemáme. Zůstanou nám náklady na mzdy na cca poloviční počet zaměstnanců, nižší náklady na konektivitu a cca shodné na elektřinu. Jednou za cca 5-6 let bychom museli vyměnit servery.

Kolik je potom předpokládaný hospodářský výsledek? Skutečně kvalitním odhadem lze spočítat, že by měsíční zisk byl 550.000,-Kč měsíčně, tj. 6,600.000,-Kč ročně. Při počtu akcií 230.000 by potom vycházel zisk 28,-Kč na jednu akcii. 

Chceme jít dál. Chceme dokázat víc. 

Domníváme se, že pokud chceme dokázat vybudovat něco hodnotnějšího a silnějšího, než je naše současná firma, tak musíme růst ještě mnohem více, než si nyní dokážeme představit. Na to potřebujeme vývoj a potřebujeme se rozvíjet.

Byla by škoda zahodit naši příležitost vybudovat velkou a silnou firmu. Chceme vybudovat něco velkého a tak se nespokojujeme s výše uvedeným tvrzením a nezastavíme náš růst kvůli “pár” stovkám tisíc měsíčního zisku. Jedeme dál a hledáme lidi, kteří se k nám chtějí přidat. Nehledáme někoho, kdo hledá aktuální profit. Nehledáme někoho, kdo má jinou filozofii, než my. Hledáme lidi, kteří se k nám chtějí přidat.

Ano, podobné plány znamenají investice. Podobné plány znamenají vzdát se vidiny aktuálního zisku, ale mohou přinést v budoucnu víc. Navíc by dalším rozvojem společnosti došlo ke zhodnocení celé společnosti a tím i jednotlivých akcií.

Co nám patří… (čeho se stanete akcionářem)

Nemáme ve společnosti luxusní auta, nemáme zbytečnosti. Vše se dělá efektivně a vše se podřizuje růstu do budoucna. 

Co vše firma vlastní, co jsme vybudovali (a čím se stanou akcionáři spoluvlastníky):

 • před úpisem se stane vlastníkem Datacentra WEDOS (budova 2 x 440m2 v Hluboké nad Vltavou) s odhadní cenou za samotnou stavbu (bez jakéhokoliv vybavení a technologií) více než 11 milionů korun
 • přízemí budovy přestavěné na Datacentrum (původně protiatomový kryt, který je částečně pod zemí) – zdvojené podlahy, hašení, klimatizace, rozvody, elektrorozvody na 20% výkonu, motorgenerátor na 20% kapacity, UPS, kamerový systém, docházkový systém, vstupní systém přes RFID karty, vše v pořizovacích cenách a cenách za přestavbu přesahující 10 milionů korun
 • racky v datacentru, všechny servery, blade servery, disková pole, routery, switche, plus náhradní díly, vše v pořizovací ceně převyšující výrazně 12 milionů korun
 • kompletně vybavené kanceláře nábytkem (pro cca 50 pracovníků) a výpočetní technikou, zasedací místnost, školící místnost, sklad, vše v pořizovací ceně více než 2 milionu
 • internetové domény wedos
 • vlastní naprogramovaný plně automatizovaný systém pro registrace domén, jejich správu, administrace služeb, správu serverů, monitoring serverů, kompletní administrace a automatizace nabízených služeb, veškerý SW zakoupený společností. Celý systém je (nepřetržitě) vyvíjen (několika pracovníky) od ledna 2010 a navazuje na vývoj aplikací od roku 2007 a vychází ze zkušeností od roku 1997. Jen mzdové náklady na vývoj přesahují 8 milionů korun, reálná hodnota je výrazně (mnohonásobně) vyšší.
 • spolehlivý “pracovní kolektiv” všech pracovníků společnosti, který je k nezaplacení
 • celá společnost je certifikovaná podle ISO 9001 a 14001 plus připravujeme ISO certifikaci bezpečnosti dat
 • mnohaleté zkušenosti všech pracovníků, mimořádně kvalitní a dlouholeté zkušenosti vedoucích pracovníků 
 • zákazníci, zákaznická báze, provozované služby. Tržní cenu neodhadujeme, ale je to jedna z nejcennějších položek
 • dobré jméno společnosti, dobrá pověst společnosti, která má neuvěřitelně vysokou hodnotu

Co si myslíme o výše uvedených číslech my?

Čísla jsme si nechali nakonec. Hodnocení také. Domníváme se, že díky předloženým číslům je investice do naší společnosti mnohem zajímavější a atraktivnější, než jste si vůbec dokázali doposud představit.

Předpokládáme, že jsme tímto “odrazili” i nápor “škarohlídků”, kteří nevěří našim nízkým cenám a šanci na úspěch a na vytvoření (a pravidelné vytváření) zisku.

Co potřebujeme do budoucna? Růst, růst, růst a růst a znovu růst. Problém není v kapitálu, ale pro zhodnocení potřebujeme (a chceme růst).

Máme vše zautomatizované, máme vlastní budovu, máme vlastní technologie, máme know-how, máme zkušenosti a víme co děláme. Netáhneme za sebou nějakou špatnou minulost a historické služby, ale naopak máme progresivní a úspěšnou nabídku, která má velkou budoucnost.

Prohlášení o pravdivosti a úplnosti informací

Závěrem je vhodné (nebo dokonce nutné) uvést, že všechny výše uvedené informace jsou úplné a pravdivé, a že jsme potencionálním zájemcům nic nezamlčeli. 

Vzhledem k veřejnému úpisu akcií nesmíme nic zamlčovat nebo zkreslovat výše uvedené údaje o hospodaření, protože by se mohlo jednat o trestný čin.

SMS & E-mail info

Pokud máte zájem být informováni o přesném okamžiku spuštění objednávkového procesu, tak nabízíme ještě možnost, že nám zašlete svůj telefon nebo e-mail (nebo nejlépe obojí) a my pošleme zprávu, že proces bude zahájen za tolik a tolik hodin. Odhadujeme, že upozornění pošleme několik málo hodin před zahájením. Chcete-li podobnou zprávu, tak nám napište přes kontaktní formulářUveďte telefon pro SMS, e-mail a případně předpokládaný počet nakoupených akcií. My podle toho také můžeme trochu sledovat vývoj zájmu. Sami nevíme, co bude.