Veřejná nabídka úpisu akcí – Věrnostní akciový program

[gtranslate]

Jak již bylo avizováno ve všech předchozích článcích, tak jsme se rozhodli umožnit našim zákazníkům nebo příznivcům nebo těm, co nám věří, se podílet na naší firmě. Připravili jsme primární veřejný úpis akcií naší společnosti. Dnes přinášíme poslední podrobnosti.

Veřejná nabídka úpisu akcií WEDOS Internet, a.s.

Současný základní kapitál společnosti

V obchodním rejstříku je zapsáno 2,000.000,-Kč

Navrhované zvýšení základního kapitálu

Navrhované zvýšení základního kapitálu celkem

Navýšení o 21,000.000,-Kč na celkem 23,000.000,-Kč, slovy na dvacet tři milionů korun českých . Detaily naleznete na www.justice.cz .

Navrhované zvýšení základního kapitálu formou neveřejného úpisu akcií

Navýšení o 18,000.000,-Kč, slovy osmnáct milionů korun českých na 20,000.000,-Kč. Aktuálně jsou splněny všechny kroky související s navýšením na 20,000.000,-Kč.

Základní kapitál společnosti je tedy navýšen na 20,000.000,-Kč (slovy dvacet milionů korun českých), přičemž změna se v obchodním rejstříku projeví současně s dalším krokem (tj. navýšením základního kapitálu formou veřejného úpisu akcií).

Navrhované zvýšení základního kapitálu formou veřejného úpisu akcií

Navýšení o 3,000.000,-Kč na celkem 23,000.000,-Kč, slovy na dvacet tři milionů korun českých

Nominální (jmenovitá) hodnota nových akcií

100,-Kč

Emisní cena akcií

100,-Kč

Počet akcií pro veřejný úpis akcií

30.000 kusů, pořadové číslo akcií 200.001-230.000

Druh, forma, podoba a omezení akcií, případně další poznámky

Akcie na jméno jsou v listinné podobě, společnost vede seznam akcionářů.

Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Akcie jsou nabídnuty k upsání prostřednictvím veřejné nabídky.

Akcie jsou převoditelné bez omezení.

Prostřednictvím veřejného úpisu je nabídnuto přibližně 13,04% akcií společnosti.

Náležitosti úpisu – veřejné nabídky

Počátek úpisu: bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti, předpokládané zahájení je v týdnu od 30. 7. – 5. 8. 2012

Lhůta pro úpis: 14 dní

Ukončení úpisu: po uplynutí lhůty 14 dní nebo pokud bude úspěšně upsána (a zaplacena) celá emise, podle toho co nastane dříve

Místo pro úpis: Hluboká nad Vltavou, sídlo společnosti, prostřednictvím internetových stránek společnosti

Číslo bankovního účtu pro splacení emisního kurzu upisovaných akcií: Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní účet č. 2000276882/2010, vedený u Fio banky, a.s.

Průběh úpisu: úpis bude probírat prostřednictvím elektronické objednávky

Popis úpisu:

 • Každý, kdo chce závazně objednat (upsat) akcie společnosti WEDOS Internet, a.s., musí vyplnit závaznou objednávku úpisu akcií a v ní pravdivě vyplnit všechny potřebné identifikační údaje o své osobě, případně právnické osobě, kterou zastupuje a na jejíž účet objednávku provádí.
 • V objednávce si každý objednávající zvolí počet akcií, které chce objednat, přičemž finální cena bude rovna počtu akcií krát emisní cena jedné akcie.
 • Lze objednat jakýkoliv počet akcií, který musí být dělitelný jednou, přičemž maximální počet je roven počtu upisovaných akcií, tj. lze objednat 1-30.000 kusů, maximálně 30.000 kusů.
 • Každý, kdo řádně objedná volné a v okamžiku objednávky dostupné (nikým jiným nezarezervované nebo již nezaplacené) akcie, získá e-mailem informace potřebné k provedení platby, tak aby mohl řádně provést platbu, která bude správně identifikována pro příslušného zájemce.
 • Platbu je nutné provést tak, aby byla celá částka připsána na bankovní účet nejpozději do 3 pracovních dní od provedení objednávky. Po tuto dobu jsou akcie rezervovány pro příslušného zájemce.
 • Po vyčerpání limitu volných dostupných akcií, budou objednávky přijímány i nadále. Každý zájemce obdrží informace pro provedení platby, přičemž bude zároveň upozorněn na skutečnost, že limit volných akcií byl vyčerpán, ale s informací, že se mohou některé zarezervované akcie uvolnit v případě, že nebudou řádně a včas zaplaceny jiným zájemcem, který provedl jejich rezervaci (objednávku). Platbu je nutné provést tak, aby byla celá částka připsána na bankovní účet nejpozději do 3 pracovních dní od provedení objednávky.
 • O tom, zda zájemce objednal včas nebo až po vyčerpání volných akcií, rozhoduje pouze rychlost kompletního vyplnění a odeslání objednávky. 
 • Pokud neuhradí některý ze zájemců svoji objednávku včas, tak bude jeho objednávka stornována a uvolněný požadavek bude přesunut na dalšího zájemce v pořadí, který následně obdrží informaci o této skutečnosti. Tento další zájemce je také povinen případně uhradit částku nejpozději do 3 dnů od obdržení výzvy k platbě. Takto se bude postupovat až do okamžiku, kdy budou upsány všechny akcie nebo vyřízeny všechny objednávky všech zájemců.
 • Příjem objednávek bude ukončen v případě, že buď uplyne lhůta pro úpis (14 dní) nebo budou řádně upsány (a zaplaceny) všechny upisované akcie. Rozhoduje skutečnost, která nastane dříve. Za okamžik řádného upsání se považuje situace, kdy dojde k současnému splnění dvou podmínek – musí být uhrazena celá upisovaná suma související s veřejnou nabídkou úpisu akcií a současně s tím musejí uplynout minimálně 3 pracovní dny od naplnění limitu objednávek.

Pravidla úpisu:

 • Akcie, respektive objednávka je vázána na rodné číslo nebo na IČO organizace.
 • Kupující je povinnen při objednávce souhlasit s podmínkami úpisu, dále se zápisem na listinu upisovatelů a zároveň bude uzavírat smlouvu o úpisu akcií se společností WEDOS Internet, a.s..
 • Před zápisem do obchodního rejstříku musí být splacen celý emisní kurz zakoupených akcií.
 • Platba je možná pouze na bankovní účet (bankovním převodem nebo v hotovosti v bance), který obdržíte po objednání. Nepřipouští se jiný způsob placení (kartou nebo ze zálohového účtu).
 • Platba musí být uskutečněna se správným variabilním symbolem a ve správné měně (CZK) a na správnou částku. V případě zahraničních plateb je nutné zaplatit správnou (a celou) částku ve správné měně a to i včetně příslušných bankovních poplatků a je tedy nutné platit s referencí OUR.
 • Objednávka je platná pouze v situaci, kdy dojde k splacení celého emisního kurzu na příslušný bankovní účet, nejpozději do 3 pracovních dní od provedení objednávky (režim 1+3, tj. den objednávky se nepočítá).
 • V případě, že platba není připsána nejpozději do 3 pracovních dní (1+3), tak je objednávka stornována a následně (později) přijatá platba bude vrácena odesílateli.
 • V případě potřeby může společnost vyžadovat zaslání smlouvy o úpisu akcií (včetně podpisu) v originální nebo naskenované podobě.
 • Veškeré platby přijaté bez variabilního symbolu nebo se špatným variabilním symbolem budou odmítnuty (stornovány) a následně vráceny odesílateli na stejné číslo bankovního účtu, ze kterého platba byla přijata a to ve lhůtě 7 pracovních dní po skončení úpisu.
 • Veškeré platby přijaté od zájemců, kteří nebudou mít řádně vyplněnou objednávku nebo nebude jejich objednávka akceptována nebo nebude vykryta dostupným počtem volných akcií, budou odmítnuty (stornovány) a následně vráceny odesílateli na stejné číslo bankovního účtu, ze kterého platba byla přijata a to ve lhůtě 7 pracovních dní po skončení úpisu.
 • V situaci, kdy zájemce objedná větší počet akcií, než bude k dispozici, tak bude vykryta jen část jeho objednávky (až do celkového počtu volných akcií) a přeplatek finančních prostředků bude vrácen zájemci na číslo bankovního účtu, ze kterého platba byla přijata a to ve lhůtě 7 pracovních dní po skončení úpisu.

Upozorňujeme, že fiktivní nebo nepravdivě nebo neúplně vyplněné objednávky nebudou brány v potaz. Zároveň upozorňujeme, že odkliknutím závazné objednávky se zavazujete uhradit celou kupní (emisní) cenu. 

Důležité upozornění: akcie jsou cenné papíry na jméno, a proto si důkladně zvažte, na koho budete objednávku provádět. Pozdější změny jsou možné, ale je nutné je správně autorizovat a zároveň je nutné vzít v úvahu daňové aspekty převodu akcií. Z toho důvodu upozorňujeme na to, že pokud vyplníte nepravdivé nebo neúplné údaje, tak nebude možné změny řádně autorizovat a mohou nastat dosti komplikované situace. Zároveň u změn je nutné respektovat daňové předpisy, které se týkají zdanění převodů cenných papírů při jejich prodeji, případně darování. Nepodceňujte důležitost vyplněných údajů. Akcie jsou majetek, a proto je potřeba se podle toho chovat zodpovědně.

Bude-li soudem zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. Přijaté platby budou, v takovém případě, neprodleně vráceny všem zájemcům a to ve lhůtě 7 pracovních dní od pravocného rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis zvýšeního základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Jakékoliv reklamace je potřeba podat neodkladně. O reklamacích souvisejících s úpisem rozhoduje společnost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě, že nedojde během lhůty pro veřejnou nabídku k upsání všech nabízených akcií (tj. 30.000 kusů), tak podle rozhodnutí jediného dosavadního akcionáře, bude zbytek částky upsán jediným akcionářem ve zbývající (nebo celé) výši a to tak, aby byl celý úpis dokončen a mohlo být zapsáno celé navrhované navýšení základního kapitálu až na cílovou částku 23,000.000,-Kč.

Upozornění na rizika

Znovu upozorňujeme všechny zájemce na všechna rizika související s nákupem akcií. Před objednávkou si přečtěte detailně následující upozornění na našich stránkách http://datacentrum.wedos.com/a/229/vernostni-akciovy-program-jeho-rizika.html a zároveň doporučujeme přečíst celý náš “seriál” článků o našem úpisu http://datacentrum.wedos.com/r/45/akcie-obecne-informace.html.

SMS & E-mail info

Pokud máte zájem být informováni o přesném okamžiku spuštění objednávkového procesu, tak nabízíme ještě možnost, že nám zašlete svůj telefon nebo e-mail (nebo nejlépe obojí) a my pošleme zprávu, že proces bude zahájen za tolik a tolik hodin. Odhadujeme, že upozornění pošleme několik málo hodin před zahájením. Chcete-li podobnou zprávu, tak nám napište přes kontaktní formulářUveďte telefon pro SMS, e-mail a případně předpokládaný počet nakoupených akcií. My podle toho také můžeme trochu sledovat vývoj zájmu. Sami nevíme, co bude.

Upozornění ohledně emisní ceny

Pro náš současný veřejný úpis byla zvolena výše uvedená emisní cena. Cena takto zakoupených akcií se může v budoucnu měnit (jejich cena se může snížit, ale také se může zvýšit). V případě úspěchu může být v budoucnu provedeno jiné kolo veřejného úpisu akcií, přičemž cena v dalším kole může být odlišná od současné nabídky.