Věrnostní akciový program a principy fungování WEDOS Internet

[gtranslate]

Dneska vysvětlíme principy fungování WEDOS Internet. Půjde samozřejmě o stanovení pravidel ve vztahu k případným akcionářům.

Proč musí být tyto principy stanoveny

Pro správné fungování společnosti je potřeba stanovit jasně a přesně některá pravidla. Za nejdůležitější považujeme:

  • informovanost akcionářů – domníváme se, že bez vzájemné komunikace není dobrá spolupráce. Chceme pravidelně informovat o všem, co se ve firmě děje.
  • mzdy a odměny pracovníků – podle nás jsou důležitá pravidla, která se týkají mzdy a motivační složky u vedoucích pracovníků a motivační složku mzdy pro všechny pracovníky. Mzda a motivační složka mohou na první pohled působit nehospodárně, ale věříme, že stejně jako my, tak akcionáři budou chápat význam. Firmu nedělají stroje, ale lidé!

Další detaily (včetně dalších bodů) následují.

Obecně k principům

Chceme předejít jakýmkoliv pochybnostem a nesrovnalostem a nedorozuměním do budoucna. Proto jasně a otevřeně dopředu informujeme i o našich představách. 

Níže uvedené jsou schválené poslední valnou hromadou společnosti. Rozhodnutí mohou být změněna další valnou hromadou.

Principy vůči akcionářům

Pokud společnost vytvoří zisk, tak po splnění zákonných povinností (rezervní fond a úhrada ztrát minulých let), tak po vyplacení výše uvedených motivačních složek bude vyplacena dividenda akcionářům.

Tvorba a výplata dividendy by měla, spolu s růstem společnosti, být prioritou pro management a zaměstnance a akcionáře. 

Maximální informovanost pro akcionáře

Všichni akcionáři budou pravidelně informováni o stavu společnosti a zároveň o zásadních změnách ve společnosti. Dnes si představíme základní představy o tom, jaké a jak často budeme informovat naše akcionáře.

Většina komunikace bude prováděna prostřednictvím vyhrazeného webu v zákaznické administraci, která bude přístupná jen našim akcionářům.

Měsíční report

Pravidelně, nejpozději do 15. následujícího měsíce, předložíme report, který bude popisovat vývoj situace na trhu a naší pozici, změny ve společnosti.

Čtvrtletní report

Pravidelně, nejpozději 30 dní po skončení čtvrtletí, představíme čtvrtletní report, který bude rozšiřovat pravidelné měsíční reporty. Bude obsahovat i finanční informace o obratu, nákladech apod.

Roční report

Nejpozději 30 dní po vyhotovení účetní závěrky předložíme detailní report za uplynulý kalendářní rok, který bude sloužit i jako příloha ke zprávě auditora, respektive jako výroční zpráva. 

Průběžné informace

Na internetových stránkách, které budou vyhrazeny pro akcionáře, budeme průběžně informovat o připravovaných novinkách, o tom co plánujeme na nejbližší období a na čem momentálně pracujeme.

Mimořádné informace

V případě jakýchkoliv mimořádných záležitostí se zavazujeme, že budeme informovat naše akcionáře.

Plány

S našimi akcionáři budeme řešit i naše plány, protože chceme slyšet jejich názory.

Hlasování o zásadních záležitostech

O zásadních záležitostech budeme elektronicky hlasovat, protože jedině tak budeme znát skutečný názor všech zúčastněných. 

Dotazy

Jsme připraveni odpovědět na všechny dotazy našich akcionářů. Ptejte se nás na cokoliv.

Osobní návštěvy

Jakýkoliv náš akcionář může, po předchozí domluvě, přijít firmu navštívit a sám se přesvědčit o rozvoji a stavu společnosti. 

Telefonické spojení, elektronické konference

Máme připravenu telefonickou informační linku pro všechny akcionáře, která bude sloužit pro lepší vzájemnou spolupráci.

V případě potřeby uspořádáme elektronickou konferenci se zájemci.

Odmítnutí informací

Neposkytnutí informací našim akcionářům bude možné jen s odůvodněním, které bude možné zejména v případě, že by tím byl porušen nějaký zákon (například zákon o ochranně osobních údajů) nebo by bylo možné poskytnuté informace zneužít třeba v konkurenčním boji.

Principy vůči zaměstnancům

Zaměstnanci jsou důležití pro společnost a tak je potřebné je motivovat. Musejí být motivování k dosahování zisku a tak musejí mít podíl na zisku. Zaměstnancům bude náležet 10% ze ziskujako mimořádná odměna. Je nutné se bránit, abychom se nedostali do mzdové spirály…, kdy se mzdy budou tlačit nahoru bez ohledu na výsledky, ale musíme je zároveň motivovat k co nejlepším výsledkům.

Mzda zaměstnanců na různých pozicích bude schválena výkonným ředitelem a předsedou představenstva. Vzhledem k citlivosti údajů (ochrana osobních údajů a souvislosti s konkurenčním bojem) není možné sdělovat žádné hodnoty individuálně nebo hromadně nějakou tabulku. Děkujeme za pochopení.
V každém případě se snažíme zaměstnávat kvalitní pracovníky, ale za rozumnou mzdu, kteří mají zájem a chuť ve společnosti pracovat. Využíváme toho, že máme přijemný kolektiv, příjemné pracovní prostředí, pracujeme s moderními technologiemi a zároveň působíme na jihu Čech, kde jsou mzdy nižší než v jiných regionech ČR. Mzdy pracovníků odpovídají situaci na trhu a nebudou zásadně nebo skokově navyšovány nebo měněny. Jako hlavní motivace bude sloužit výše uvedený motivační program.

Principy vůči vedení a orgánům společnosti

Vzhledem k tomu, že stejně jako zaměstnanci, tak i vedení společnosti a orgány společnosti, jsou pro chod společnosti důležití, tak se společnost zavazuje k vyplácení následujících motivačních odměn:

  • 5% pro výkonného ředitele
  • 4,5% pro představenstvo, přičemž předseda (jako aktivní člen) získá 4% a každý z členů 0,25%
  • 3% pro dozorčí radu, přičemž předseda (jako aktivní člen) získá 2% a každý z členů 0,5%
  • 2% pro ekonomického ředitele v okamžiku, kdy bude společnost zaměstnávat více účetních

Odměny mají sloužit motivačně pro všechny zúčastněné a zároveň zohledňují i případná rizika související s výkonem funkce.

Mzda managementu:

  • výkonný ředitel bude mít do konce roku 2012 mzdu ve výši dvojnásobku průměrné mzdy v ČR, od roku 2013 bude mzda ve výši trojnásobku průměrné mzdy v ČR
  • předseda představenstva, který je současně obchodním ředitelem,bude mít do konce roku 2012 mzdu ve výši dvojnásobku průměrné mzdy v ČR, od roku 2013 bude mzda ve výši trojnásobku průměrné mzdy v ČR

Mzdy managementu odrážejí zkušenosti, znalosti, dovednosti a výjimečné pracovní nasazení výše uvedených pracovníků. Mzdy a motivační odměny nejsou vůbec nadprůměrné na obdobných pozicích, ale spíše naopak. Pozice vedoucích pracovníků jsou nejen časově, ale především psychicky náročné. Pokud společnost poroste v jednotlivých měsících tempem (růstu obratu) vyšším než 25% měsíčně (v meziměsíčním srovnání) a při zachování ziskovosti (například nebudou ne zcela rozumné investicí do reklamy, aby se tím “uměle” generoval růst), tak mají výkonný ředitel a předseda představenstva nárok na zvýšení mzdy v konkrétním kalendářním měsíci o jednonásobek průměrné měsíční mzdy v ČR.

V druhé polovině roku 2012 bude oběma pracovníkům poskytnuto služební vozidlo odpovídající kategorie (do ceny pronájmu nebo měsíční splátky ve výšši jednonásobku průměrné měsíční mzdy v ČR).

Nikdo nesmí nic z toho závidět. Tak jak jsou důležití zaměstnanci, tak jsou důležití výše uvedení pracovníci. Nyní jedna z pozic (předseda představenstva) obsazena zakladatelem společnosti a doposud jediným akcionářem, který se své motivační odměny vzdává, aby se předešlo jakýmkoliv spekulacím, že si podobnou odměnu odsouhlasil sám pro sebe a to na úkor dividendy ostatních akcionářů. Tato odměna je tedy stanovena pro situaci, kdy bude v budoucnu  na pozici předsedy představenstva zcela jiná osoba, což nelze vyloučit

Principy rozvoje společnosti

V případě potřeby bude část zisku ponechána ve společnosti na rozvoj dalších aktivit. Jaký poměr navrhne představenstvo dozorčí radě a dozorčí rada návrh schválí nebo upraví a nechá jej následně schválit valnou hromadou nebo akcionáři prostřednictvím online hlasování na webových stránkách společnosti. 

Principy společenské odpovědnosti

Z daňového základu lze odepsat až 5% ročně na společensky prospěšné záležitosti související s charitou nebo společensky prospěšnými záležtiostmi, a to prostřednictvím darovacích (nebo jiných podobných) smluv. Společnost bude až 5% zákonem povolených využívat k podpoře charitativních projektů, které se rozhodne představenstvo podpořit a to na základě vlastní úvahy nebo na základě doporučení některého z akcionářů. O podpoře některého z projektů budou akcionáři informováni prostřednictvím webových stránek společnosti. O případné podpoře a výběru správného projektu a částce podpory bude hlasováno všemi akcionáři elektronicky.

V případě, že uvedených 5% překročí 100 tisíc za jeden kalendářní rok, tak je představenstvo oprávněno založit jménem společnosti nadaci, do které v souladu s daňovými zákony, bude uvedený příspěvek zaslán a následně bude přerozdělen dle rozhodnutí vedení nadace.

SMS & E-mail info

Pokud máte zájem být informováni o přesném okamžiku spuštění objednávkového procesu, tak nabízíme ještě možnost, že nám zašlete svůj telefon nebo e-mail (nebo nejlépe obojí) a my pošleme zprávu, že proces bude zahájen za tolik a tolik hodin. Odhadujeme, že upozornění pošleme několik málo hodin před zahájením. Chcete-li podobnou zprávu, tak nám napište přes kontaktní formulářUveďte telefon pro SMS, e-mail a případně předpokládaný počet nakoupených akcií. My podle toho také můžeme trochu sledovat vývoj zájmu. Sami nevíme, co bude.