Certifikace ISO 9001 a ISO 14001

[gtranslate]

Úspěšně jsme dokončili poměrně náročnou certifikaci systému managementu kvality ISO 9001 (QMS) a současně také certifikaci systému environmentálního managementu ISO 14001 (EMS). To je pro naše zákazníky záruka, že splňujeme náročné požadavky těchto norem a dodržujeme určitá pravidla při poskytování služeb a řízení společnosti.

(Update 28. 3. 2013 – vyznačeno v textu)

Certifikace podle norem ISO je  určitou zárukou toho, že v naší společnosti dodržujeme určitá pravidla (ať se jedná o zákony, tak i o interní normy a předpisy). Neměníme tedy naše postupy podle nálady a podle počasí, ale dodržujeme procesy, které zaručují pro naše klienty neměnnou kvaitu poskytovaných služeb. To by mělo zvýšit důvěru zákazníků v naše služby a naši společnost celkově.

Certifikovala nás prestižní certifikační autorita TÜV SÜD Czech. Celá ISO certifikace není jen o penězích (záležitost stovek tisíc korun), ale také o velkém úsilí a dlouhých přípravách.

Je to další velký krok na naší cestě být kvalitním poskytovatelem služeb v oblasti webhostingu, registrace domén, virtuálních serverů, dedikovaných serverů, serverhostingu a provozování datacentra. Jsme první certifikovaná společnost s tímto komplexním rozsahem IT služeb v ČR.

Naše společnost WEDOS Internet, a.s. má tedy úspěšně certifikovanou záležitost kvality procesů v naší firmě podle norem ISO 9001 a současně s tím jsme certifikovali systém environmentálního managementu podle norem ISO 14001.

ISO 9001 (QMS – Systém managementu kvality)

 • přináší stabilizovanou a neměnnou kvalitu poskytovaných služeb
 • celá firma a všechny procesy ve firmě jsou postaveny na dodržování zákonných norem
 • všechny procesy a aktivity uvnitř firmy mají svůj řád založený na předem daných pravidlech
 • máme stanovena preventivní opatření tak, aby nedocházelo k vadám a výpadkům u poskytovaných služeb
 • je to krok ke zvýšení důvěryhodnosti naší společnosti v očích našich zákazníků a partnerů

ISO 14001 (EMS – Systém environmentálního managementu)

 • dokládá náš pozitivní vztah k životnímu prostředí
 • základem je ochrana životního prostředí a prevence poškozování životního prostředí v naší společnosti
 • všechny naše kroky směřují k minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí 
 • předcházím jakýmkoliv škodám na životní prostředí

(Update 28. 3. 2013)

ISO 27001 (ISMS – Systém managementu bezpečnosti informací)

 • dokládá, že umíme systematicky identifikovat informační bezpečnostní rizika a zmírnit je
 • máme plány plány pro řízení kontinuity činností v případě mimořádných událostí způsobených člověkem nebo přírodou
 • máme lepší ochranu důvěrných informací a snižujeme riziko útoku hackerů
 • dokážeme se rychleji vyrovnat s následky útoku a zlepšíme schopnost našich systému překonat důsledky mimořádných událostí
 • máme vytvořenou strukturovanou a globálně uznávanou metodiku bezpečnosti informací
 • jsme souladu se zákonnými a smluvními požadavky

(Konec update 28. 3. 2013)

Jak probíhá certifikace

Závěrečnému kroku certifikace předcházelo několik měsíců příprav, přičemž poslední týdny byly poměrně náročné. Trochu vám to přiblížíme.

Na podzim loňského roku jsme se rozhodli, že budeme chtít naší firmu certifikovat podle norem ISO. Norem ISO je mnoho. Co bylo pro nás důležité? Pro naši firmu životní prostředí, protože my na životní prostředí dbáme, a proto například kupujeme speciální úsporné procesory do našich serverů. Pro naše zákazníky je určitě důležitá kvalita a stabilita a neměnnost poskytovaných služeb. Proto bylo jasné, že budeme chtít normy ISO 9001 a ISO 14001.

Vybírali jsme z mnoha konzultačních a certifikačních firem a nakonec jsme se rozhodli pro  konzultační firmu Advis Consulting, s.r.o., které patří naše speciální poděkování za kvalitní spolupráci, pomoc při přípravách na samotnou certifikaci. Jako certifikační firmu jsme si vybrali známou a prestižní certifikační firmu TÜV SÜD Czech s.r.o.

Začali jsme s přípravami. Proběhlo mnoho různých konzultací, průběžně jsme připravovali mnoho různých dokumentů (ve výsledku to bylo více než  tisíc listů různých dokumentů). Postupně jsme krok za krokem připravovali a chystali všechno co bylo potřeba.

Co vše jsme museli předložit:

 • cíle a programy naší společnosti související s normami ISO
 • politiku kvality a ochrany životního prostředí (čistě apolitický dokument)
 • detailní politiku managementu kvality,  tak i ochrany životního prostředí, včetně směrnic
 • detailní popis všech procesů probíhajících v naší společnosti, včetně identifikace rizik a problémů
 • detailní popis všech možných zdrojů znečištění životního prostředí a preventivních opatření
 • hodnocení dodavatelů, systém výběrů dodavatelů, závazek používání jen vybraných dodavatelů
 • požadavky na zaměstnance, systém výběru zaměstnanců, plány školení, doklady o provedených školení
 • způsob interní komunikace, musíme dodržovat přesně stanovené formy
 • způsoby hodnocení spokojenosti klientů, vyhodnocování a vylepšování kvality služeb, včetně závazků, které musíme plnit a dodržovat
 • seznam všech právních norem dopadajících na naši činnost
 • detailní podklady týkající se BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), včetně všech školení a souvisejících materiálů, školení první pomoci
 • všechny záležitosti týkající se požární ochrany (školení, směrnice, únikové cesty, …)
 • zdravotní způsobilost našich zaměstnanců
 • identifikaci rizik pro zaměstnance
 • plány revizí a kontrol všech zařízení ve firmě
 • revize elektřiny a všech spotřebičů v naší firmě
 • revize plynové kotelny
 • revize hasicích přístrojů, hydrantu a stabilního hasícího systému s plynem FM200
 • musíme mít havarijní soupravu kvůli úniku ropných a chemických látek, ochranné pracovní pomůcky, lékárny na pracovišti
 • zařazení všech odpadů, které produkujeme, včetně jejich likvidace a třídění a evidence produkovaného množství
 • skartační plán
 • havarijní plány, havarijní připravenost
 • … a mnoho dalšího

Samotný audit byl vzhledem k důkladné a náročné přípravě jen formální několikahodinovou kontrolou všech dokumentů a náležitostí. Nakonec jsme byli pochváleni za úkázkově zpracovanou dokumentaci. Naše závěrečné poděkování patří  konzultační firmě Advis Consulting, s.r.o. za vynikající spolupráci při přípravě všech podkladů. Díky   Advis Consulting, s.r.o. byla samotná certifikace pouze příjemným završením několikaměsíčních příprav. Spolupráci s  Advis Consulting, s.r.o., kterou zastupovala slečna Ing. Pavla Marková, můžeme jen a jen doporučit!

Věříme, že zákazníci tento náš krok ocení! Certifikace ISO jsme dělali pro naše zákazníky! Zákazníci musejí mít jistotu, že je u nás nečeká žádné překvapení, a zároveň chceme dokázat naši snahu, že to s ochranou životního prostředí myslíme zcela vážně.