Podmínky registrace a objednávky veřejného úpisu akcií

[gtranslate]

Podmínky registrace a objednávky veřejného úpisu akcií.

Vyplněním registrace akcionáře, respektive objednávky akcií (účasti na veřejném úpisu akcií) souhlasíte s následujícími podmínkami:

Dvoukolový průběh úpisu akcií prostřednictvím veřejné nabídky

 • První kolo proběhne od 1.8.2012, kdy bude umožněna registrace případných zájemců, včetně vyplnění jejich identifikačních údajů. V prvním kole se tedy neobjednávají akcie, ale jen se registrují zájemci, kteří se chtějí zúčastnit druhého kola (tj. vlastního nákupu akcií).
 • Druhé kolo (tj. vlastní nákup akcií, respektive účast na veřejné nabídce) proběhne v dalších dnech, kdy bude možné vyplnit již jen konkrétní počet objednávaných akcií a následně jen dokončit objednávku. Informace o spuštění druhého kola bude uveřejněna na našich stránkách.
 • Dvoukolový průběh je zvolen z důvodu vysokého zájmu o úpis a tím rozložení zátěže do delšího časového období, přičemž zároveň bude zájemcům umožněno jen rychleji objednat konkrétní počet požadovaných akcí.
 • První kolo není povinné a je možné první a druhé kolo úpisu spojit v jeden úkon (v okamžiku kdy bude spuštěno druhé kolo).

Popis úpisu

 • Každý, kdo chce závazně objednat (upsat) akcie společnosti WEDOS Internet, a.s., musí vyplnit závaznou objednávku úpisu akcií a v ní pravdivě vyplnit všechny potřebné identifikační údaje o své osobě, případně právnické osobě, kterou zastupuje a na jejíž účet objednávku provádí.
 • V objednávce si každý objednávající zvolí počet akcií, které chce objednat, přičemž finální cena bude rovna počtu akcií krát emisní cena jedné akcie.
 • Lze objednat jakýkoliv počet akcií, který musí být dělitelný jednou, přičemž maximální počet je roven počtu upisovaných akcií, tj. lze objednat 1-30.000 kusů, maximálně 30.000 kusů.
 • Každý, kdo řádně objedná akcie, získá e-mailem informace potřebné k provedení platby tak, aby mohl řádně provést platbu, která bude správně identifikována pro příslušného zájemce.
 • Pokud je v okamžiku objednání k dispozici požadovaný počet volných nerezervovaných akcií, jsou akcie zarezervovány. Rezervace platí 5 dní.
 • Pokud po objednání požadovaný počet akcií volný nerezervovaný není, je objednávka akceptována taktéž, ale po zaplacení bude zájemce zařazen do fronty čekatelů na uvolnění případných nezaplacených rezervací.
 • Platbu je nutné provést tak, aby byla celá částka připsána na bankovní účet nejpozději do 5 dní od provedení objednávky.
 • O tom, zda zájemce objednal včas nebo až po vyčerpání volných akcií, rozhoduje pouze rychlost kompletního vyplnění a odeslání objednávky. 
 • Pokud neuhradí některý ze zájemců svoji objednávku včas, bude jeho objednávka stornována a uvolněný požadavek bude přesunut na dalšího zájemce v pořadí, přičemž pro určení pořadí je rozhodující okamžik vytvoření objednávky. Takto se bude postupovat až do okamžiku, kdy budou upsány všechny akcie nebo vyřízeny všechny objednávky všech zájemců.
 • Příjem objednávek bude ukončen v případě, že buď uplyne lhůta pro úpis (14 dní) nebo budou řádně upsány (a zaplaceny) všechny upisované akcie. Rozhoduje skutečnost, která nastane dříve. Za okamžik řádného upsání se považuje situace, kdy dojde k současnému splnění dvou podmínek – musí být uhrazena celá upisovaná suma související s veřejnou nabídkou úpisu akcií a současně s tím musejí uplynout minimálně 5 dní od naplnění limitu objednávek.

Pravidla úpisu

 • Akcie, respektive objednávka je vázána na rodné číslo nebo na IČO organizace.
 • Kupující je povinen při objednávce souhlasit s podmínkami úpisu, dále se zápisem na listinu upisovatelů a zároveň bude uzavírat smlouvu o úpisu akcií se společností WEDOS Internet, a.s..
 • Před zápisem do obchodního rejstříku musí být splacen celý emisní kurz zakoupených akcií.
 • Platba je možná pouze na bankovní účet (bankovním převodem nebo v hotovosti v bance), který obdržíte po objednání. Nepřipouští se jiný způsob placení (kartou nebo ze zálohového účtu).
 • Platba musí být uskutečněna se správným variabilním symbolem a ve správné měně (CZK) a na správnou částku. V případě zahraničních plateb je nutné zaplatit správnou (a celou) částku ve správné měně a to i včetně příslušných bankovních poplatků a je tedy nutné platit s referencí OUR.
 • Objednávka je platná pouze v situaci, kdy dojde k splacení celého emisního kurzu na příslušný bankovní účet, nejpozději do 5 dní od provedení objednávky (režim 1+5, tj. den objednávky se nepočítá).
 • V případě, že platba není připsána nejpozději do 5 dní (1+5), tak je objednávka stornována a následně (později) přijatá platba bude vrácena odesílateli.
 • V případě potřeby může společnost vyžadovat zaslání smlouvy o úpisu akcií (včetně podpisu) v originální nebo naskenované podobě.
 • Veškeré platby přijaté bez variabilního symbolu, se špatným variabilním symbolem nebo s nesprávnou částkou budou odmítnuty (stornovány) a následně vráceny odesílateli na stejné číslo bankovního účtu, ze kterého platba byla přijata a to ve lhůtě 7 pracovních dní po skončení úpisu.
 • Veškeré platby přijaté od zájemců, kteří nebudou mít řádně vyplněnou objednávku nebo nebude jejich objednávka akceptována nebo nebude vykryta dostupným počtem volných akcií, budou odmítnuty (stornovány) a následně vráceny odesílateli na stejné číslo bankovního účtu, ze kterého platba byla přijata a to ve lhůtě 7 pracovních dní po skončení úpisu.

Upozorňujeme, že fiktivní nebo nepravdivě nebo neúplně vyplněné objednávky nebudou brány v potaz. Zároveň upozorňujeme, že odkliknutím závazné objednávky se zavazujete uhradit celou kupní (emisní) cenu. 

Důležité upozornění: akcie jsou cenné papíry na jméno, a proto si důkladně zvažte, na koho budete objednávku provádět. Pozdější změny jsou možné, ale je nutné je správně autorizovat a zároveň je nutné vzít v úvahu daňové aspekty převodu akcií. Z toho důvodu upozorňujeme na to, že pokud vyplníte nepravdivé nebo neúplné údaje, tak nebude možné změny řádně autorizovat a mohou nastat dosti komplikované situace. Zároveň u změn je nutné respektovat daňové předpisy, které se týkají zdanění převodů cenných papírů při jejich prodeji, případně darování. Nepodceňujte důležitost vyplněných údajů. Akcie jsou majetek, a proto je potřeba se podle toho chovat zodpovědně.

Bude-li soudem zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. Přijaté platby budou, v takovém případě, neprodleně vráceny všem zájemcům a to ve lhůtě 7 pracovních dní od pravomocného rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis zvýšeního základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Jakékoliv reklamace je potřeba podat neodkladně. O reklamacích souvisejících s úpisem rozhoduje společnost. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě, že nedojde během lhůty pro veřejnou nabídku k upsání všech nabízených akcií (tj. 30.000 kusů), tak podle rozhodnutí jediného dosavadního akcionáře, bude zbytek částky upsán jediným akcionářem ve zbývající (nebo celé) výši a to tak, aby byl celý úpis dokončen a mohlo být zapsáno celé navrhované navýšení základního kapitálu až na cílovou částku 23,000.000,-Kč.

Navrhované zvýšení základního kapitálu formou veřejného úpisu akcií

Navýšení o 3,000.000,-Kč na celkem 23,000.000,-Kč, slovy na dvacet tři milionů korun českých

Nominální (jmenovitá) hodnota nových akcií: 100,-Kč

Emisní cena akcií: 100,-Kč

Počet akcií pro veřejný úpis akcií: 30.000 kusů, pořadové číslo akcií 200.001-230.000

Druh, forma, podoba a omezení akcií, případně další poznámky

Akcie na jméno jsou v listinné podobě, společnost vede seznam akcionářů.

Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Akcie jsou nabídnuty k upsání prostřednictvím veřejné nabídky.

Akcie jsou převoditelné bez omezení.

Prostřednictvím veřejného úpisu je nabídnuto přibližně 13,04% akcií společnosti.

Náležitosti úpisu – veřejné nabídky

Počátek úpisu: bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti, předpokládané zahájení je v týdnu od 30. 7. – 5. 8. 2012

Lhůta pro úpis: 14 dní

Ukončení úpisu: po uplynutí lhůty 14 dní nebo pokud bude úspěšně upsána (a zaplacena) celá emise, podle toho co nastane dříve

Místo pro úpis: Hluboká nad Vltavou, sídlo společnosti, prostřednictvím internetových stránek společnosti

Číslo bankovního účtu pro splacení emisního kurzu upisovaných akcií: Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií na zvláštní účet č. 2000276882/2010, vedený u Fio banky, a.s.

Průběh úpisu: úpis bude probírat prostřednictvím elektronické objednávky

Upozornění na rizika

Znovu upozorňujeme všechny zájemce na všechna rizika související s nákupem akcií. Před objednávkou si přečtěte detailně upozornění na rizika akciového programu a zároveň doporučujeme přečíst celý náš “seriál” článků o našem úpisu.