Mluvili jsme o tom s Andreiem. Situace se blíží té v Rusku…

[gtranslate]

V posledních dnech jsme upozorňovali na změny v trestním řádu. Dnes přidáme další doplňující informace. Nechceme říkat, že jsou šokující. Ať si udělá obrázek každý sám.

Podvedli nám poslance, abychom měli cenzuru internetu?

Proč se ozýváme?

Od února máme v trestním řádě nový paragraf. Jedná se o §7b, kde nám vadí to, že dává policejním orgánům neuvěřitelné pravomoce. Jakýkoliv policejní orgán může vypnout jakýkoliv web až na 90 dní. Takové pravomoce do právního státu nepatří.

Aktuální znění odstavce (2) nového § 7b je následující:

(2) Je-li to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování, lze nařídit osobě, která drží nebo má pod svojí kontrolou data, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům.

(3) Příkaz podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn vydat předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.

Naše rozbory a komentáře najdete v našich předcházejících článcích, které obsahují shrnutí celé kauzy a i návrhy na úpravu. Nebudeme tedy dnes vše opakovat, ale přidáme nové informace.

EU za to opravdu nemůže. Policejní stát si vytváříme sami. Je to česká specialita.

Již v minulém článku jsme uvedli, že EU za novou legislativu nemůže. Je zajímavé, že vládní návrh, kterým se nový paragraf dostal do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obsahuje informace, že navrhovaná právní úprava je nutná, abychom měli náš právní řád v souladu s legislativou EU.

A naši poslanci to slepě odhlasovali

Ve vládním návrhu se na straně 25 doslova píše následující, plus jsou k tomu další informace na straně 50 a 51 vládního návrhu, respektive důvodové zprávy.

Úprava navržená v § 7b tr. ř. a v § 65a a § 65b zákona č. 104/2013 Sb. zajišťuje plnou implementaci článků 16 a 29 Úmluvy o počítačové kriminalitě ze dne 23. listopadu 2001 (č. 104/2013 Sb. m. s.) požadujících urychlené uchování dat pro účely jejich následného zajištění v trestním řízení.

Ano, jenže v této Úmluvě není nic o tom, že by měly mít policejní orgány možnost vypínat weby… Doslova se tam píše:

§65a
Uchování dat na žádost České republiky
(1) Je-li pro účely trestního řízení zapotřebí zajistit urychlené uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací, který se nachází na území cizího státu, útvar Policie České republiky, který plní funkci kontaktního místa podle mezinárodní smlouvy 51), (dále jen „útvar Policie“) požádá s předchozím souhlasem justičního orgánu cizozemský orgán o uchování takových dat.

(2) Žádost o uchování dat musí obsahovat
a) označení orgánu, který podává žádost, a datum sepsání žádosti,
b) stručný popis skutku, o kterém se vede trestní řízení, a jeho právní kvalifikaci,
c) přesné označení dat, jejichž uchování je požadováno, a jejich souvislost se skutkem, pro který je trestní řízení vedeno,
d) dostupné informace nezbytné pro zjištění osoby, která drží nebo má pod svoji kontrolou požadovaná data, nebo pro zjištění umístění počítačového systému nebo jiného nosiče informací,
e) důvod, pro který je nezbytné data uchovat, a
f) informaci o tom, že justiční orgán zamýšlí podat žádost o právní pomoc nebo vydat evropský vyšetřovací příkaz, v nichž požádá o zajištění uchovaných dat.

(3) Překlad žádosti uvedené v odstavci 2 zajistí útvar Policie

§ 65b
Uchování dat na žádost cizího státu
(1) Požádá-li cizozemský orgán o urychlené uchování dat uložených v počítačovém systému nebo nosiči informací, který se nachází na území České republiky, žádost vyřídí s předchozím souhlasem justičního orgánu útvar Policie.

(2) K udělení souhlasu podle odstavce 1 je příslušný justiční orgán, který bude příslušný k postupu podle části třetí hlavy I dílu 2 nebo k postupu podle části páté hlavy XI dílů 1 a 2, pokud cizí stát následně zašle do České republiky žádost o právní pomoc nebo evropský vyšetřovací příkaz za účelem zajištění uchovaných dat.

(3) Příkaz k uchování dat se vydá na omezenou dobu, která nesmí být kratší než 60 dnů a delší než 90 dnů; novým příkazem ji lze na odůvodněnou žádost cizozemského orgánu prodloužit o dalších 90 dnů. Jinak se použije obdobně § 7b trestního řádu.

(4) Žádosti cizozemského orgánu o uchování dat nelze vyhovět, pokud neobsahuje náležitosti uvedené v § 65a odst. 2 a cizozemský orgán je nedoplní ani dodatečně v požadované lhůtě, přestože byl upozorněn na následky s tím spojené.

(5) Lze-li vzhledem k zjištěným okolnostem mít za to, že nařízení uchování dat určité osobě dostatečně nezajistí budoucí dostupnost těchto dat nebo by takový postup mohl vést k vyzrazení informací o trestním řízení vedeném v cizím státě, útvar Policie o tom neprodleně uvědomí cizozemský orgán a vyžádá si informaci, zda i přesto trvá na vyřízení žádosti nebo zda ji vezme zpět.

(6) Útvar Policie vyrozumí cizozemský orgán o způsobu vyřízení jeho žádosti a upozorní jej, že je třeba, aby před uplynutím doby, na kterou byl příkaz k uchování dat vydán, případně prodloužené podle odstavce 3, byla do České republiky zaslána žádost o právní pomoc nebo evropský vyšetřovací příkaz požadující zajištění uchovaných dat, jinak nebudou data dále uchovávána. Zašle-li cizí stát takovou žádost nebo příkaz do České republiky justičnímu orgánu před uplynutím doby stanovené v příkazu k uchování dat, doba uchování dat se prodlužuje až do doby konečného vyřízení žádosti nebo příkazu justičním orgánem; justiční orgán o tom neprodleně vyrozumí osobu, vůči níž příkaz k uchování dat směřuje.

Vidíte tam někde něco o vypínání webů nebo znepřístupnění dat?

Podvedli nám poslance?

Myslíte si, že je možné podvést všechny poslance, respektive nadpoloviční většinu? Tak si spojte předchozí odstavec s tím, co se dočtete dále. V důvodové zprávě vládního návrhu se píše:

V daném ustanovení se dále umožňuje urychleně předběžně reagovat na závadná data a nařídit osobě, která je drží nebo je má pod svojí kontrolou, aby na časově omezenou dobu znemožnila přístup jiným osobám k takovým datům, pokud je to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování (typicky podvodné e-shopy, škodlivé kódy – viry, červy, zdroje DDoS útoků atd.). V návaznosti na uvedené opatření předběžné a dočasné povahy pak lze podle jiných předpisů docílit odstranění takových dat (např. dle zákona č. 480/2004 Sb.). Obdobnou úpravu lze nalézt např. ve slovenském trestním řádu.

Na základě tohoto nepravdivého tvrzení se do našeho právního řádu dostala cenzura internetu v podobě nového odstavce (2) paragrafu 7b Trestního řádu. Jen tohle nepravdivé tvrzení stačilo k tomu, že od února máme na internetu možnou cenzuru, kterou nemají ani tzv. rozvojové země?

Jak to tedy na Slovensku je? U nás je situace horší, než na východě.

§ 90
Uchovanie a vydanie počítačových údajov

(1) Ak je na objasnenie skutočností závažných pre trestné konanie nevyhnutné uchovanie uložených počítačových údajov vrátane prevádzkových údajov, ktoré boli uložené prostredníctvom počítačového systému, môže predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz, ktorý musí byť odôvodnený aj skutkovými okolnosťami, osobe, v ktorej držbe alebo pod jej kontrolou sa nachádzajú také údaje, alebo poskytovateľovi takých služieb, aby

a) také údaje uchovali a udržiavali v celistvosti,
b) umožnili vyhotovenie a ponechanie si kópie takých údajov,
c) znemožnili prístup k takým údajom,
d) také údaje odstránili z počítačového systému,
e) také údaje vydali na účely trestného konania.

(2) V príkaze podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. c) musí byť ustanovený čas, po ktorý bude uchovávanie údajov vykonávané, tento čas môže byť až na 90 dní, a ak je potrebné ich opätovné uchovanie, musí byť vydaný nový príkaz.

(3) Ak uchovávanie počítačových údajov vrátane prevádzkových údajov na účely trestného konania už nie je potrebné, vydá predseda senátu a pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor bez meškania príkaz na zrušenie uchovávania týchto údajov.

(4) Príkaz podľa odsekov 1 až 3 sa doručí osobe, v ktorej držbe alebo pod jej kontrolou sa nachádzajú také údaje, alebo poskytovateľovi takých služieb, ktorým sa môže uložiť povinnosť zachovať v tajnosti opatrenia uvedené v príkaze.

(5) Osoba, v ktorej držbe alebo pod jej kontrolou sa nachádzajú počítačové údaje, vydá tieto údaje, alebo poskytovateľ služieb vydá informácie týkajúce sa týchto služieb, ktoré sú v jeho držbe alebo pod jeho kontrolou, tomu, kto vydal príkaz podľa odseku 1 alebo osobe uvedenej v príkaze podľa odseku 1.

Vidíte v textu něco o tom, že by mohli dělat něco policejní orgány sami? Tedy bez soudu nebo státního zástupce (tedy na Slovensku prokurátora)?
Ne, jen v ČR jsme se dostali tak daleko, že u nás mohou policejní orgány dělat podobné kroky bez schválení soudu nebo státního zástupce.

Podobně, jako na Slovensku, je to řešené v dalších demokratických zemích. Jen v ČR jsme se dostali dál… a zavedli jsme policejní cenzuru obsahu internetu.

Stejná, respektive podobná, právní úprava je i v Polsku, kde také působíme a máme zaměstnance. Jen v ČR jsme šli o krok dále.

Museli jsme se ozvat. Nemůžeme to tak nechat.

V průběhu posledních let se na českém internetu dělo několik různých a zvláštních věcí. Nejsou to věci spojené jen s jednou vládou nebo jednou politickou stranou. To určitě ne. Občas vznikla nějaká iniciativa za záchranu internetu, která bojuje za veřejnost, a vždy zatím prohrála.

Jednou se bojovalo proti zákazu reklamy na zahraniční hazardní weby. Nedopadlo to. A cenzura platí. Dobře si vzpomínáme na náš boj s Generálním ředitelstvím cel…

Podruhé se bojovalo za svobodu související s autorskými právy. Za to bojuje i jedna z politických stran. Svůj boj prohráli.

Je však zvláštní, že v případě největšího dosavadního omezení svobody na internetu a doslova cenzury se neozval nikdo. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR to prošlo i se souhlasem stran, které svůj úspěch založili na ochraně svobod a na ochraně svobody internetu. Nikdo se neozval! Nikdo. Jsme první, kdo se ozývá a nechceme to nechat utichnout.

Nové ustanovení je podle nás nedemokratickým krokem, který omezuje svobodu slova. Víme, co to je svoboda slova. Víme, že má i své hranice. Ale takovou cenzuru ze strany policejních orgánů bychom si neměli nechat líbit.

Je to velmi snadno zneužitelné.

V minulém článku jsme kritizovali i jiný zákon (č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ), který platí již delší dobu. Je tam také problematický jeden paragraf a to § 5. Ten se dá využít k čemukoliv. Aktuálně se nás prostřednictvím tohoto paragrafu snaží policejní orgány donutit k vypnutí jednoho webu (ještě podle staré právní úpravy). Pokud web nevypneme, tak nám hrozí, že budeme jako firma odpovídat za způsobené škody (pokud nějaké vzniknout). Našemu statutárnímu zástupci díky tomu hrozí riziko trestního stíhání a riziko případné náhrady škody.

Zajímavá forma nátlaku, aby byl web vypnutý. Až příslušní příslušníci 🙂 zjistí existenci nového § 7b trestního řádu, tak web vypnou hned a sami.

Na Andreie máme číslo. Konzultovali jsme to s ním. Situace u nás začíná být podobná té v Rusku.

Ano, na našeho moskevského přítele Andreie máme číslo. Ano, konzultovali jsme to s ním. Ano, shodli jsme se na tom, že situace v ČR je lepší, než v Rusku, ale cesta je podobná té v Rusku.

O tom jaká je cenzura internetu v Rusku si napíšeme třeba příště. Nebojte se. Rusko jsme dohnali.

Jen na ochutnání uvedeme, že naši politici se asi v Rusku inspirovali. U nás máme v zákoně 90 dní na vypnutí ze strany policejního orgánu, v Rusku 3 měsíce (takže plus mínus 90 dní) na možnost odvolání u soudu. Postup je však u nás přísnější a nesnese odkladu. Nemluvě o tom, že v Rusku se tento postup používá jen pro terorismus a podobně závažné trestné činy. U nás to budeme moci použít třeba pro konkurenční boj, řešení pomluv nebo nepohodlných komentářů…

Více najdete na Wikipedii, odkud je převzatý i následující text:

Media in the Russian Federation, including the internet, is regulated by Roskomnadzor (Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications), a branch of the Ministry of Telecom and Mass Communications.
Roskomnadzor, along with several other agencies such as the Federal Drug Control Service, the Federal Consumer Protection Service, and the office of the Prosecutor General, can block certain classes of content without a court order: Calls for unsanctioned public actions, content deemed extremist, materials that violate copyright, information about juvenile victims of crime, child abuse imagery, information encouraging the use of drugs, and descriptions of suicide. Other content can be blocked with a court order.

Cenzura názorů v Rusku je prostřednictvím centrálního orgánu. Vypínání webů je v Rusku možné také bez souhlasu soudu, ale pouze pro vybrané trestné činy a to prokurátorem, tj. státním zástupcem (nebo jiným orgánem). Všechny ostatní případy se souhlasem soudu. V ČR jsme šli dál a vypnout cokoliv, jakýkoliv obsah (tedy například jakýkoliv nepohodlný web), u nás může udělat jakýkoliv policista.

Hosting providers, site owners, and ISPs
When a site is added to the registry, the web hosting provider must within days inform the owner about the situation and the need for removal of content. The site owner must, within days of the receipt of the notification from the hosting provider, remove the page or pages with the offending content. If the site owner fails to do so, the hosting provider is obliged to restrict Internet access to the site.

If the site owner fails to remove the pages as demanded, or if the hosting provider and owner of the site of these fails to restrict access to the site, the site’s network address is added to the government’s registry.

Internet Service Providers are required to restrict access to addresses listed in the proposed registry. The legislation ignores the fact that the same IP address may in fact be used by several thousand sites (earlier that year some ISPs have already blocked such an IP address included in the Federal List of Extremist Materials[8]).

Decisions on inclusion in the registry of domain names, links to website pages and site network addresses can only be appealed in court for a limited 3-month period.

Všimněte si, že bezhlavé vypínání ze strany policejních orgánů se nekoná ani v Rusku. Běžně je postup – vlastník webu, hosting a teprve pak nějaké blokace. Také si tam uvědomují, že blokace je technicky komplikovaná. A tak by šlo pokračovat.

Dokázali jsme to. Jsme v něčem asi “nejlepší” na světě, respektive patříme mezi “nejlepší”. Ehm, pokud lze cenzuru internetu a nadměrné policejní pravomoce, považovat za nějaký úspěch.

Závěrem

Pokud stát bude postupovat tímto způsobem, tak si všichni budou hledat vlastní cestu ochrany svých svobod a cestu najdou. Lidé budou své věci hostovat v zahraničí. My, jako hosting vážně zvažujeme, že budeme mít data také mimo ČR a budeme vše šifrovat. Ještě v průběhu března založíme pobočky v dalších zemích. Až se bude chtít Policie ČR dostat k datům v případech, kdy to bude potřeba, tak budou mít smůlu. Vzhledem k tomu, že u nás hostuje (nebo máme něco společného) s cca 18% českého internetu, tak následky mohou být (pro stát) přímo katastrofální…

Neschvalujeme žádný nelegální obsah. Neschvalujeme nezákonné věci na internetu. Naopak. S tím vždy bojujeme a máme pro to lepší nástroje a postupy. Chráníme svobodu slova. Ano, ta není neomezená. Má své hranice, ale musíme za ni bojovat.

Na závěr děkujeme všem odvážným, kteří nás v naší aktivitě podpořili článkem nebo sdílením na sociálních sítích. Svobodu si nemůžeme přeci nechat ukrást.

PS pro Policii ČR:
Pokud byste chtěli náš web umlčet 🙂 , tak pozor na vypnutí domény wedos.cz. Jsou na ni navázány DNS záznamy více než 300.000 jiných domén.